Ga naar de inhoud

Ouderlogin

Wij maken gebruik van een 'Ouderportaal' (softwareprogramma Kindplanner).
In het 'Ouderportaal' staan algemene documenten zoals bijvoorbeeld het beleidsplan, de themabrieven, de nieuwsbrieven en onze huisregels. Tevens kunnen hier contracten worden ingezien, planningen worden bekenen, ruilingen of incidentele opvang worden aangevraagd en facturen worden ingezien.


Daarnaast werken we met een tijdlijn waarin de overdracht van de dagelijkse activiteiten van het kind inzichtelijk worden gemaakt. Ook is er een berichtenmodus en kunnen er persoonlijke foto's en video's worden ingezien.


Klik hier voor de 'Ouderlogin'.

'Een tweede thuis dicht bij huis'
KO Villa Pip | Prinses Margrietlaan 3a | 6986 AP Angerlo | Tel. 0313 - 437 854 | KvK nr. 59770929 | info@villa-pip.nl
©2018. Kinderopvang Villa Pip. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud